Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2014

kochamzakupy

October 27 2014

kochamzakupy
8243 123f

October 23 2014

kochamzakupy
8145 316a

October 15 2014

kochamzakupy
1850 1c87
Jak wiecie kupowanie nie jest dla mnie tylko kupowaniem.

To sztuka, proces który wymaga zdecydowanie przemyślanych decyzji.

Nie wiem jak Wy ale ja kupując produkty spożywcze kilka razy pomyślę, sprawdzę datę ważności, ocenię czy jakość jest właściwa. 

Czemu tak?

Otóż jak już mam pójść do sklepu na zakupy i zjeść coś naprawdę dobrego to staram się dbać nie tylko o cenę ale głównie o jakość. Pamiętajmy - jesteśmy tym co jemy. Nie pozwólmy, by nasze impulsywne zakupy w biegu odbijały się na naszym zdrowiu.

Podobnie robię w przypadku innych zakupów - zawsze zastanawiam się, czy rzecz którą planują kupić naprawdę jest mi potrzebna?

September 25 2014

kochamzakupy
0814 eb74 500

September 16 2014

kochamzakupy
5321 578d 500

September 02 2014

kochamzakupy
3086 1639 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl